Regulamin

 

REGULAMIN

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Minimundo Anna Maleńki - Malecka zwaną dalej „Administratorem” (os. Oświecenia 22/37, 31-636 Kraków, NIP 9451497510, REGON 120875441) w ramach serwisu internetowego Minimundo.pl, zwanego dalej „Serwisem”.
 2. Korespondencja z Administratorem może odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@minimundo.pl
 3. Osoba zarejestrowana w Serwisie i korzystająca z Serwisu zwana jest dalej „Użytkownikiem”.
 4. Administrator prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Serwisu. Administrator zobowiązany jest dostarczać zamówione rzeczy bez wad.
 5. Zobowiązania i prawa stron w zakresie ochrony danych osobowych uregulowane są Polityką Prywatności, dostępną w Serwisie.
 6. Informacje na temat plików cookies i podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu zawarte są w Polityce Prywatności, dostępnej w Serwisie.
 7. Użytkownik oświadcza, że dysponuje prawami do materiałów zamieszczanych przez niego w Serwisie i dostarczanych Administratorowi. Zakazane jest wykorzystywanie w Serwisie materiałów niezgodnych z prawem, pozyskanych w sposób bezprawny lub naruszających prawa osób trzecich.
 8. Administrator ma prawo usunąć z Serwisu materiały naruszające punkt poprzedni.
 9. Do korzystania z Serwisu przez Użytkownika niezbędne jest posiadanie komputera (lub innego sprzętu elektronicznego o podobnych możliwościach) z dostępem do sieci Internet, oraz z zainstalowanym programem – przeglądarką internetową.
 10. Użytkownik ma prawo żądać wyjaśnienia Regulaminu przez Administratora.
 11. Użytkownik ma prawo reklamować u Administratora usługi niezgodne z umową i żądać doprowadzenia ich do stanu zgodnego z umową. Reklamacja może być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, korespondencyjnie na adres siedziby Administratora wskazany w punkcie 1 lub osobiście w siedzibie Administratora pod adresem wskazanym w punkcie 1. Każda złożona reklamacja zostanie indywidualnie rozpatrzona przez Administratora, a w razie jej zasadności żądania Użytkownika zostaną spełnione w sposób z nim ustalony.
 12. Użytkownik ma prawo odstąpić od każdej umowy zawartej z Administratorem na zasadach opisanych w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy, dołączonym na końcu niniejszego Regulaminu.
 13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), a w szczególności w odniesieniu do umowy:
  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  - w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  - o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 14. Użytkownik ma prawo ze skutkiem natychmiastowym wypowiedzieć dalsze korzystanie z Serwisu i zażądać usunięcia konta w Serwisie. Wypowiedzenie nie zwalnia Użytkownika z zobowiązań związanych z zamówionymi wcześniej usługami Administratora.
 15. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Administratora w razie:
  - zmiany przedmiotu działalności Administratora lub zakresu usług świadczonych przez Administratora i ich cen,
  - zmiany danych Administratora,
  - niezgodności Regulaminu z przepisami prawa.
 16. Zmiana Regulaminu nie może pozbawiać lub ograniczać praw Użytkownika nabytych na mocy wcześniejszego brzmienia Regulaminu.
 17. O zmianie Regulaminu Użytkownicy są informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz ogłoszenia w Serwisie z 14-dniowym wyprzedzeniem.
 18. Użytkownikowi, który nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, przysługuje prawo wypowiedzenia dalszego korzystania z Serwisu ze skutkiem natychmiastowym.
 19. Prawem właściwym w sprawach dotyczących niniejszego regulaminu jest prawo polskie.
 20. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu opublikowania go w Serwisie.

 

 

Czas realizacji zamówień

Wszystkie dekoracje wykonujemy sami, stąd czas produkcji wynosi do 5 dni. Oczywiście staramy się realizować Państwa zamówienia jak najszybciej :)

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności;
W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 

PŁATNOŚCI

1. Płatności shoper - przelew natychmiastowy (tzw. szybkie przelewy)

Skorzystaj z opcji szybkiego przelewu, jeżeli zależy Ci, bo przelane środki od razu znalazły się na naszym koncie, dzięki czemu niezwłocznie będziemy mogli przystąpić do przygotowywania Twojego wyjątkowego zamówienia :)

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Blue Media S.A.

 

Typy obsługiwanych kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.

 

2. Przelew na konto bankowe

Wybierz tą formę płatności, jeżeli preferujesz samodzielne logowanie do banku internetowego, wizytę w placówce banku lub na poczcie. Po zarezerwowaniu zamówionego towaru, otrzymasz mailem numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na naszym rachunku bankowym zamówienie jest przekazywane do realizacji - czyli zaczynamy przygotowywać Twoje personalizowane dekoracje :) - pamiętaj, że czas przygotowania każdego zamówienia trwa do 5 dni roboczych.

Dane do przelewu tradycyjnego:

Minimundo.pl

os. Oświecenia 22/37

31-636 Kraków

Numer rachunku bankowego: 58 1140 2004 0000 3002 6054 8982 (mBank)

tytuł przelewu: numer zamówienia

Ponieważ dekoracje są personalizowane, co oznacza, że tworzymy SPECJALNIE DLA CIEBIE - nie ma możliwości wysłania ich za pobraniem.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

ZWROTY:

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Kupiony u nas produkt (poza produktami personalizowanymi na życzenie klienta - patrz wytłuszczony teks poniżej), można zwrócić bez podania przyczyny, w terminie do 14 dni roboczych od odebrania zamówienia.

Zwracany towar musi być nieużywany, nieuszkodzony, czysty i zawierać oryginalne, nieuszkodzone opakowanie.

Koszty odesłania towaru ponosi klient. Nie przyjmujemy zwrotów wysłanych do nas w formie paczki „Za pobraniem”.

Razem ze zwracanym towarem, należy przesłać do nas wypełniony formularz zwrotu zawierający imię i nazwisko, adres oraz numer konta, na który powinniśmy zwrócić kwotę odpowiadającą wartości oddanych produktów.

Kupione u nas produkty, można również wymienić na inne, dostępne w naszym sklepie. W przypadku wymiany towaru na inny, koszty wysyłki wymienionych produktów ponosi klient.

Opisane wyżej zasady, dotyczące zwrotu lub wymiany towaru dotyczą osób fizycznych. Zwrot nie dotyczy firm. Firmy mogą jedynie dokonać wymiany.

WAŻNE!: Możliwość zwrotu czy wymiany nie dotyczy produktów personalizowanych oraz przygotowywanych specjalnie pod zamówienie klienta - czyli wszelkich dekoracji zawierających imię dziecka oraz wszystkie inne wybrane przez Klienta napisy na dekoracjach (czyli rzecz wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb).

Adres, na który należy odesłać zwracany towar:

MINIMUNDO

os. Oświecenia 22/37

31-636 Kraków

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru produktu i przyczyna reklamacji, data zakupu oraz wystąpienia wady. Napisz numer konta na jaki ma zostać zwrócona należna kwota. Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon. Nasze dane kontaktowe:
Minimundo, os. Oświecenia 22/37, 31-636 Kraków, kontakt@minimundo.pl

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

REKLAMACJE:

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona w terminie do 30 dni od otrzymania towaru.
 2. Korzystając z rękojmi Konsument może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  2. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  4. żądać usunięcia wady.
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny (Minimundo, os. Oświecenia 22/37, 31-636 Kraków, kontakt@minimundo.pl)
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, Konsument jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na koszt Sprzedawcy, na adres Minimundo, os. Oświecenia 22/37, 31-636 Kraków.
 5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail kontakt@minimundo.pl
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.
 6. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Kupującym uprzywilejowanym, w granicach prawem dopuszczonych, jest wyłączona.
 7. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem Przedsiębiorcy uprzywilejowanego jest wyłączona.

Składając reklamację koniecznie wpisz w tytule wiadomości nr zamówienia, imię i nazwisko osoby zamawiającej, dokładnie opisz sytuację oraz dołącz zdjęcia. Szczegóły:

1. Towar niezgodny z zamówieniem lub brak towaru w paczce
Może się zdarzyć, że otrzymasz błędnie spakowane zamówienie. Napisz maila: kontakt@minimundo.pl podając w tytule nr zamówienia, imię i nazwisko osoby zamawiającej oraz krótko opisz niezgodność i dołącz zdjęcia błędnie otrzymanego produktu. W przypadku braku zamawianego towaru, napisz w mailu jakiego towaru brakuje i czy paczka miała ślady otwierania lub innego naruszenia w transporcie. Prosimy o dołączenie zdjęcia wszystkich otrzymanych produktów oraz zdjęcie całej paczki. Całą sprawę zgłoś do nas niezwłocznie po otrzymaniu paczki.

2. Uszkodzenie w transporcie
Pamiętaj by SPRAWDZIĆ PACZKĘ PRZY KURIERZE! Jeżeli paczka dotarła do Ciebie naruszona, i obawiasz się że jej zawartość mogła ulec zniszczeniu, spisz z kurierem protokół szkody, wyślij go do nas na maila podając, jaki produkt / produkty uległy zniszczeniu. Po otrzymaniu protokołu prześlemy do Ciebie niezwłocznie nowy produkt. Całą sprawę zgłoś do nas najszybciej po zaistniałej sytuacji.

3. Wada produktu
Napisz maila: kontakt@minimundo.pl podając w tytule nr zamówienia, imię i nazwisko osoby zamawiającej, a także dokładnie opisz wadę produktu oraz dołącz zdjęcia, które pokazują wadę.

Po kontakcie mailowym i ustaleniu z nami szczegółów zaistniałej sytuacji, wypełnij formularz zwrotu/reklamacji i dołącz go do przesyłki. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru produktu i przyczyna reklamacji, data zakupu oraz wystąpienia wady. Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon.

Mamy nadzieję, że ww. sytuacji będzie jak najmniej :). Niezależnie od rodzaju problemu, napisz do nas lub zadzwoń, a postaramy się pomóc :)

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres podany w pkt 1 Regulaminu, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 


 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Minimundo.pl, z siedzibą w Krakowie os. Oświecenia22/37, 31-636 Kraków, posiadającą NIP 9451497510 oraz REGON: 120875441. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne w razie chęci rejestracji w Serwisie, w zakresie w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług przez Operatora.

Dane osobowe będą wykorzystywane przez Operatora wyłącznie w celu dokonania Rejestracji oraz w celu właściwego wykonania usług, w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dane osobowe przetwarzane przez Operatora obejmują: a) Login (adres e-mail), b) nazwę firmy, c) NIP, d) dane zamawiającego: imię i nazwisko, ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, e) dane do wysyłki: imię i nazwisko, ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, f) numer telefonu, g) datę urodzin/imprezy.

W przypadku zaznaczenia przez Użytkownika przy rejestracji pola z odpowiednią zgodą, dane osobowe będą przez Operatora wykorzystywane również w celach marketingowych.


Wyłączenie odpowiedzialności Operatora

Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Użytkownika, powstałe w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich a także w wyniku działania Operatora zmierzającego do poprawy funkcjonalności Serwisu i jego konserwacji. Operator zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników Serwisu o zakłóceniach w jego funkcjonowaniu, w szczególności o przerwach konserwacyjnych.
Operator nie odpowiada za działania Użytkowników i osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub niniejszym Regulaminem umieszczaniu Materiałów w Serwisie.
Operator nie odpowiada za działania Użytkowników i osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub niniejszym Regulaminem wykorzystywaniu Materiałów.
Operator nie odpowiada ponadto wobec Użytkowników i osób trzecich za: 1) treść danych zamieszczanych przez Użytkowników w formularzach rejestracyjnych, 2) treść i legalność danych umieszczonych poza Serwisem, do których odsyłają umieszczone w Serwisie Materiały będące odnośnikami do innych zasobów sieci Internet, 3) jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Użytkownika, 4) sposób, w jaki Konta będą wykorzystywane przez Użytkowników, 5) szkody wyrządzone osobom trzecim przez Użytkowników poprzez naruszenie praw tych osób,6) treści i inną zawartość przesyłanych przez Użytkowników danych, 7) skutki niestosowania się przez Użytkowników do Regulaminu, 8) szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej, 9) niemożność zalogowania się w Serwisie spowodowaną w szczególności jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Użytkownika,10) czasową niemożliwość lub opóźnienia w dostępie do Materiałów z powodu zbyt dużej ilości Użytkowników pragnących uzyskać dostęp do konkretnych danych lub innych problemów technicznych niezależnych od Operatora.
Całkowitą odpowiedzialność za treść i zawartość wiadomości wysyłanych za pośrednictwem poczty e-mail do Operatora oraz danych umieszczanych w Serwisie ponosi Użytkownik, z uwzględnieniem własnej odpowiedzialności cywilnej i karnej za działania niezgodne z prawem.

JAKIE DANE PRZETWARZAMY?

Przetwarzamy tylko te dane, które nam przekażesz. Aby zarejestrować się w naszym serwisie wymagamy od Ciebie podania adresu mailowego, numeru telefonu, imienia, nazwiska i adresu. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne abyśmy mogli zawrzeć umowę sprzedaży, skontaktować się z Tobą w jej sprawie i dostarczyć zamówiony przez Ciebie towar.


Dodatkowo, możesz w swoim profilu przekazać nam więcej danych osobowych. Podanie tych danych jest dobrowolne i pomoże nam spersonalizować kierowaną do Ciebie ofertę oraz ułatwić kontakt. Tylko od Ciebie zależy czy podasz nam więcej danych i w każdym momencie możesz zmienić swoje ustawienia.


Używamy również plików cookies, które wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Ci interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Ciebie zakupów. Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Ciebie z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Twoje hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.


Na naszej stronie działa także automatyczny system, który pomaga nam jak najlepiej dopasować do Ciebie naszą ofertę. Nie podejmujemy automatycznych decyzji, które mają wpływ na Twoje prawa. Chcemy po prostu by nasza oferta została skierowana właśnie do Ciebie.


W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.


CEL PRZETWARZANIA

Głównym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe to zawarcie umowy. My chcemy sprzedać nasze produkty, a Ty chcesz je kupić. Jesteśmy dumni, że wybrałeś właśnie nas.


Jeżeli wyraziłeś na to zgodę, Twoje dane, które nam podałeś posłużą nam do celów marketingowych. Będziemy wysyłać do Ciebie wiadomości, zawierające informacje o dostępnych promocjach, wydarzeniach, konkursach i bonusach. Jeżeli podałeś dane inne niż adres mailowy, to będziemy mogli spersonalizować oferty i wiadomości specjalnie dla Ciebie. Dzięki temu będziesz otrzymywać informacje odpowiadające Twoim zainteresowaniom i preferencjom. Nikt nie lubi spamu.


Aby móc ciągle ulepszać nasz serwis, przetwarzamy dane, które nam podałeś dla celów statystycznych. Chcemy być coraz lepsi, dlatego musimy perfekcyjnie znać naszych użytkowników.


Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, pisz śmiało do nas. Odpowiemy na wszystkie wątpliwości.


PODSTAWA PRZETWARZANIA

Dane, które podajesz rejestrując się w naszym serwisie, a które są niezbędne dla realizacji wysyłki przetwarzamy na podstawie umowy. Musimy znać Twoje imię, nazwisko, adres i numer telefonu, abyśmy mogli przesłać paczkę oraz co najmniej maila byś mógł się zarejestrować w naszym serwisie a my byśmy mogli się z Tobą skontaktować. Dodatkowo, od firm i instytucji w celu wystawienia dowodu sprzedaży potrzebujemy również numeru NIP.


Dane, które podajesz dobrowolnie dla celów marketingowych, są przez nas przetwarzane na podstawie Twojej zgody, która w każdej chwili może zostać cofnięta.


Dane, które podajesz dobrowolnie, wykorzystujemy także dla celów statystycznych. Podstawą ich przetwarzania jest nasz uzasadniony interes. Musimy wiedzieć co dzieje się w naszym serwisie a ponadto staramy się ciągle go ulepszać.


KOMU PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE?

Aby zapewnić najwyższą jakość usług, korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Naszych partnerów dobieramy niezwykle starannie. Poniżej przedstawiamy wam kategorię podmiotów, którym dane przekazujemy:

 • firmy kurierskie;
 • firmy hostingowe;
 • systemy płatności;
 • platformy mailingowe;
 • internetowe narzędzia statystyczne (google analytics, edrone)
 • narzędzia reklamowe

 

TWOJE PRAWA

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, pytania lub chciałbyś dowiedzieć się jeszcze więcej, pisz na adres kontakt@minimundo.pl lub dzwoń śmiało pod numer 501255305. Odpowiemy!


Pamiętaj, że:

 • masz prawo w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę. Nie będzie to miało negatywnych konsekwencji. Po prostu przestaniemy przesyłać do Ciebie nasze wiadomości marketingowe. Cofnięcie zgody pozostaje oczywiście bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie, jeszcze na podstawie zgody. Jeżeli chcesz cofnąć zgodę, edytuj swoje dane w profilu lub napisz do nas na adres rafael@rafael.pl.
 • masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych;
 • masz prawo sprostować swoje dane osobowe a nawet je usunąć. Usunięcie danych, które są niezbędne do świadczenia usługi jest równoznaczne z usunięciem konta z serwisu.
 • masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych oraz żądać ograniczenia tego przetwarzania;
 • względem danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda, masz prawo żądać ich przeniesienia;
 • masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 


JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

Dopóki jesteś z nami, Twoje dane są przez nas przetwarzane. Gdy usuniesz konto, Twoje dane będą jeszcze przez nas przechowywane wyłącznie przez okres przedawnienia roszczeń.


Zawsze możesz się z nami skontaktować pod adresem kontakt@minimundo.pl lub numerem telefonu 501255305. Postaramy się pomóc!

Podstawą polityki prywatności jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl